HLUCHOSLEPOTA

Hluchoslepota je kombinované postihnutie zraku a sluchu, ku ktorým sa môže pridružiť aj telesné, mentálne či iné postihnutie. Toto kombinované postihnutie nie je súčtom postihnutí, ale ich násobkom, a preto zanecháva ťažké následky na celkovom vývine dieťaťa, ktoré si vyžaduje špecifický odborný a pedagogický prístup.

Hluchoslepota si vyžaduje celoživotnú starostlivosť za účelom udržania získaných a nadobudnutých zručností. Ak sa hluchoslepému človeku nedostane špeciálnej pomoci, ostáva v izolácii, nie je schopný komunikovať, nedostávajú sa k nemu informácie, nerozvíja sa a ostáva väzňom vo svojom vlastnom svete.

Európsky parlament v apríli 2004 oficiálne uznal, že hluchoslepota je samostatné postihnutie a že hluchoslepí ľudia majú tie isté práva ako ktorýkoľvek európsky občan. Patrí tam aj právo na asistenciu, ktorá je potrebná na prístup k informáciám a množstvu každodenných aktivít.

Hluchoslepota

Definícia hluchoslepoty

Svetová federácia hluchoslepých v októbri 2001 definovala hluchoslepotu ako:

Jedinečné postihnutie spôsobené kombináciou vážneho sluchového a zrakového poškodenia.

Hluchoslepota je postihnutie, ktoré spôsobuje extrémne ťažkosti v oblasti výchovy a  vzdelávania, v pracovnom a spoločenskom živote, v mobilite a v prístupe k informáciám.

Rozlišujeme 4 skupiny hluchoslepých ľudí:

  • osoby s úplnou hluchotou a slepotou
  • osoby nevidiace so zvyškami sluchu
  • osoby nepočujúce so zvyškami zraku
  • osoby slabozraké s nedoslýchavosťou

Poznámka: Ťažké kombinované postihnutie zraku a sluchu znamená, že hluchoslepí ľudia nemôžu automaticky využívať služby pre ľudí so zrakovým postihnutím alebo so sluchovým postihnutím.

Keď siahnem, aby som Ťa chytil za ruku,

       je to preto, lebo potrebujem cítiť

             že nie som osamelý na tejto rozľahlej zemi

                                                  ( R. Smithdas, hluchoslepý básnik )